509-536-3893


Shamus's Sandwich Shoppe

Shamus's

on SPRAGUE

4212 E SPRAGUE AVE, SPOKANE, WA 99202